سازمان آب
 

نام سازمان

نام خدمت

مخاطب خدمت

سطح خدمت

1

سازمان آب

اعلام شماره کنتور برای مشترکین درب بسته

شهروندان

شهری

2

سازمان آب

پیگیری درخواست خرید انشعاب آب / فاضلاب

شهروندان

شهری

3

سازمان آب

خرید انشعاب آب / فاضلاب

شهروندان

شهری

4

سازمان آب

تعویض کنتور / خرابی کنتور

شهروندان

شهری

5

سازمان آب

تغییر کاربری

شهروندان

شهری

6

سازمان آب

تغییر آدرس

شهروندان

شهری

7

سازمان آب

درخواست تغییر قطر

شهروندان

شهری

8

سازمان آب

درخواست استعلام محضر

شهروندان

شهری

9

سازمان آب

تغییر نام

شهروندان

شهری

10

سازمان آب

جابجایی کنتور

شهروندان

شهری

11

سازمان آب

کنتور فرعی

شهروندان

شهری

12

سازمان آب

جمع آوری انشعاب

شهروندان

شهری

13

سازمان آب

برقراری مجدد

شهروندان

شهری

14

سازمان آب

تست کنتور

شهروندان

شهری

15

سازمان آب

درخواست اعلام پرداخت بدهی

شهروندان

شهری

16

سازمان آب

تعداد واحد

شهروندان

شهری

17

سازمان آب

انشعاب فاضلاب

شهروندان

شهری

18

سازمان آب

شکایت

شهروندان

شهری

19

سازمان آب

پرداخت الکترونیک

شهروندان

شهری

20

سازمان آب

صورت وضعیت مشترک

شهروندان

شهری

21

سازمان آب

روند فروش انشعاب آب و فاضلاب

شهروندان

شهری

22

سازمان آب

روند استعلام محضر

شهروندان

شهری

23

سازمان آب

روند اصلاح آدرس

شهروندان

شهری

24

سازمان آب

روند تغییر کاربری

شهروندان

شهری

25

سازمان آب

روند تغییر نام مالک

شهروندان

شهری

26

سازمان آب

روند تفکیک واحد

شهروندان

شهری

27

سازمان آب

روند تغییر قطر انشعاب

شهروندان

شهری

28

سازمان آب

روند تغییر محل کنتور

شهروندان

شهری

29

سازمان آب

روند تست کنتور

شهروندان

شهری

30

سازمان آب

روند تعویض کنتور خراب

شهروندان

شهری

31

سازمان آب

فرم درخواست خدمات

شهروندان

شهری

32

سازمان آب

فرم درخواست تست کنتور

شهروندان

شهری

33

سازمان آب

فرم درخواست تقسیط و تعهد و ضمانت

شهروندان

شهری

34

سازمان آب

فرم درخواست صدور مجوز حفاری

شهروندان

شهری

35

سازمان آب

فرم شکایت

شهروندان

شهری

36

سازمان آب

فرم درخواست واحدشمار

شهروندان

شهری

37

سازمان آب

محاسبه حق انشعاب آب مسکونی

شهروندان

شهری

38

سازمان آب

محاسبه حق انشعاب آب غیر مسکونی

شهروندان

شهری

39

سازمان آب

محاسبه حق انشعاب فاضلاب مسکونی

شهروندان

شهری

40

سازمان آب

هزینه نصب کنتور

شهروندان

شهری

41

سازمان آب

هزینه تغییر نام-تغییر محل و استعلام محضر

شهروندان

شهری

42

سازمان آب

سوالات و پاسخ های متداول

شهروندان

شهری

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد