خبرگزاري ها

سازمان / اداره كل / اداره تلفن فاكس 
19دي  37735555 37743925
آواي قم 37731035-6 37747355
افق حوزه 37732937 37742075-37830589
ايمان 32906160 32903209
بعثت 37741423 37741423
پرتو سخن 32935596 32932637
پيام قم 37736726 37736726
شاخه سبز 37708121-22 37834598
گويه 37749684 37749684
پژواك قم   32114207
وثوق 32903868 32903868
جام جم و رسالت 37742038 37744236
ايران 32908560 32923062
قدس 36614412 36614412
اطلاعات 37719898 37717057
كيهان 37743212 37743730
حمايت 37736091 37736092
جمهوري اسلامي 32934117 32617354
همشهري 37740140 37733744
ابتكار و كارگزاران 36626826 36636681
صبح اميد 36637201 36637201

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد